FACING CHINA 

Facing China,
Works of Art from the Fu Ruide Collection
& Artist Portraits by Christoph Fein

in cooperation with the Kunstraum Innsbruck

Chen Qing Qing, Fang Lijun, Liu Ye, Tang Zhigang, Wei Dong, Yang Shaobin, Yue Minjun, Zhang Xiaogang, Zhao Nengzhi

Facing China,
Works of Art from the Fu Ruide Collection
& Artist Portraits by Christoph Fein

in Kooperation mit dem Kunstraum Innsbruck

Chen Qing Qing
Fang Lijun
Liu Ye
Tang Zhigang
Wei Dong
Yang Shaobin
Yue Minjun
Zhang Xiaogang
Zhao Nengzhi